FCR Media AS | Staapli 4 10415 Tallinn | Email: outdoor@fcrmedia.ee

Lepingu tingimused

VÄLIREKLAAMI EKSPONEERIMISE LEPING

Kehtib alates 01.01.2013

1.      Lepingu objekt

1.1 Välireklaami eksponeerimise lepingu objektiks on Tellija reklaami eksponeerimine AS-i FCR Media halduses oleval reklaampinnal Välireklaami tellimuses (edaspidi: Tellimus) näidatud asukohas ja ajavahemikul.

2.      Tellimus

2.1     Tellija vormistab Tellimuse kirjalikult, faksi või e-posti teel, mis on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks. Tellimusega nõustumiseks loetakse ka eraldi saadetud kinnituskirja e-maili teel, mis on  tellimuse ja käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

2.2     Tellija esindaja kinnitab, et omab volitust Tellija esindajana käesolevale lepingule alla kirjutada.

2.3     AS FCR Media kohustub eksponeerima Tellija reklaami Tellija poolt Tellimuses näidatud aja jooksul ja kohas.

2.4     AS FCR Media jätab endale õiguse mitte eksponeerida reklaami, mis on ilmses vastuolus kehtiva seadusandluse, heade kommete, tavade ja reklaamieetikaga. Juhul, kui AS FCR Media vastu esitatakse nimetatud õiguste rikkumist puudutav nõue (sh avalik-õiguslik) või hagi, siis kohustub Tellija omal kulul rakendama kõiki vajalikke juriidilisi ja muid abinõusid. Tellija võtab enda kanda kõik AS FCR Media’i poolt kantud kulutused ja kahjutasud.

2.5     Eksponeeritava plakati kahjustuste või hävinemise korral tekkinud kulud, mis ei tulene FCR Media AS-i poolsest plakati paigaldusest (vandalism, ilmastik jms), katab tellija.

3.      Arvelduste kord

3.1     Reklaami avaldamise eest esitab FCR Media Tellijale arve(d) Tellimuse kinnituses määratletud korras. Kõik arved kuuluvad tasumisele hiljemalt 10 (kümne) päeva jooksul arvates arve esitamisest.

3.2     Tellija poolt arve tasumisega viivitamise korral kohustub Tellija maksma AS FCR Media’le viivist 0,20 (null koma kakskümmend) protsenti tasumata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.

3.3     AS FCR Media heastab tekitatud kahjud, kui ta peale lepingu jõustumist Tellija reklaami kokku lepitud ajal ja kohas ei eksponeeri.

4.      Muud tingimused

4.1     AS-il FCR Media on õigus lõpetada käesolev leping ühepoolselt ennetähtaegselt juhul, kui Tellija jätab esitatud arve tähtaegselt tasumata.

4.2     Juhul kui Tellija soovib käesoleva lepingu ennetähtaegselt lõpetada, kohustub ta esitama AS-ile FCR Media vastavasisulise teate. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kohustub Tellija tasuma Lepingu lõpetamise tasu 22% ulatuses Lepingu hinnast.

4.3     AS FCR Media ladustab kliendile kuuluva PVC plakatit laos kuus (6) kuud pärast eksponeerimise lõppu. Tellijale tagastatakse plakat vastavalt Tellija poolt esitatud soovi esitamisele.

4.4     Lepingust tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

4.5     Leping jõustub tellimuslepingus märgitud alguskuupäeval jakehtib kuni mõlemapoolsete kohustuste täitmiseni.

PDF